Saturday, January 19, 2013

حرفهای همسایه / 88عزیزم!

عقیده‌ی من راجع به اشعار همسایه‌ی مهربان این است: 
در این منظومه بسیار زحمت کشیده و نفوذی که اشعار دوست شما در او کرده است، پیداست. اما در خیلی جاها، رنگها جلا ندارند. گذشته از اینکه خواسته عمدن چیزهایی را که وصف می‌کند، ابهام‌آمیز و رقیق باشد. یک چیز بر ابهام تمام این منظومه می‌افزاید و آن ازین جهت است که مصالح را منظم و با قدرت کار نکرده است. جهت همه اینها این است که به خوبی واقف نیست طرز کار تازه از چه قرار است. درواقع طرز کار کلاسیک خودمان را با طرز کار فرنگی آمیخته است و ندانسته این کار را کرده است فقط با قصد اینکه به طرز فرنگی کار کند و رموز این دو طرز را خوب نشناخته است که ادبیات ما وصف‌الحالی است نه وصفی.
البته همه اینها خامی‌ست و اصلاح می‌شود. عیب دیگر این منظومه این است که اسکلت فرم، ممکن بود بهتر ازین باشد و می‌رساند که گوینده‌ی این شعرها کم با این رویه کار کرده است. باقی را خودتان می‌دانید.

تهران، مهر 1323

No comments: