Tuesday, February 12, 2013

حرفهای همسایه / 92عزیزم

باز می‌گویید نمی‌فهمند! مگر شما در سطح فهم آنها باقی مانده‌اید؟ آیا وحشت نمی‌کنید از این حرف؟ در صورتی که شما از روی تخصص پیش می‌روید و به بلوغ و ذوق و حس خود رسیده‌اید، بلوغ تکنیک خود، از مردم چه می‌خواهید؟ آنها هم به بلوغ حرص و خریدوفروش خانه و اثاثیه‌ی خود رسیده‌اند. چطور ممکن است آنچه را که شما می‌فهمید، آنها بفهمند. مگر رئالیست باشید و نزول بدهید خودتان را (هرچند این هم هنر می‌خواهد و هنر در آن فراموش نمی‌شود) اما با هنر سهل‌الهضم‌تر برای مردم شعر بگویید. همه آثار شعری شما هم نباید این باشد. زیرا شما هستی خودتانید و هستی همان‌ها که در هستی شما تکمیل شده است. قسمتی از آثار شعری ساده شما فقط به فهم آنها می‌تواند نزدیک باشد و این همیشه واسطه‌ای است بین تنزل و کمال، بین کوچک و بزرگ. بین هستی مرده و هستی زنده‌تر. شما آنها را با این فهم کمک به فهم عالی‌تر کرده‌اید... همه اینها را که گفتم اگر در نظر بگیرید دیگر مشکلی نیست.


20 تیرماه 1323

No comments: