Friday, June 25, 2010

حرف‌های همسایه / 12


عزیز من!

قبول نکردن توانایی نیست. توانایی در این است که خود را به جای دیگران بگذاریم و از دریچه‌ی چشم آنها نگاه کنیم. اگر کار آنها را قبول نداریم، بتوانیم مثل آنها حظی را که آنها از کار خود می‌برند، برده باشیم. شما اگر این هنر را ندارید، بدانید که در کار خودتان هم چندان قدرت تام و تمام ندارید.
شاعر باید بتواند خودش و همه‌کس باشد. موقتن از خود جدا شود. عمده این است. همین را دست‌آویز کرده به شما نصیحت می‌کنم اینقدر خودپسند، مغرور و ازخودراضی نباشید. اینکه دل نمی‌کنید از خودتان جدا شوید، علتش این است. حالت دوم که مزه‌ی کار دیگران را مثل خودشان نمی‌فهمید، از حالت اول اثر گرفته است، ولی برای من و شما این عجز عیب است.


از کتاب "درباره‌‌ی هنر و شعر و شاعری" – "نیما یوشیج"
به کوشش "سیروس طاهباز"
چاپ "موسسه انتشارات نگاه" 
سال 1385

No comments: