Friday, July 30, 2010

حرف‌های همسایه / 19


عزیز من !

همسایه‌ی شما باز چند کلمه می‌خواهد اضافه کند در خصوص سادگی‌ی انشای اشعار شما. تمیز انشای خوب بنابر سادگی یا مغلق بودن آن نیست، بلکه سادگی و همجنسی از محاسن انشاست.
اما من شما را از راه استیل شما و استیل هرکس که مربوط به هنر است، به حقیقتی نزدیک می‌کنم. عقیده‌ام را برای شما گفته بودم – هنر تابع موضوع است – و هر موضوعی در خود فورمی را دارد و نوعی (ژانر) را و هر نوعی از انواع استیل به خصوص را می‌خواهد. معروف است که استیل در همه‌جا یک‌جور و یک‌دست نیست.
هنگامی که معنی‌ی متداول و در مواقع نازل است و هنگامی که معنی‌ی بلند واقع شده است، دو هنگام متفاوت و بسیار متفاوت را نسبت به استیل شعر فراهم می‌آورد. در اولی کلمات باید سهل‌الوصول و در دومی سنگین و با شکوه باشد.
اگر روزی در این خصوص برای شما حرف زدم، خواهید دید کلمات چه بازی‌ی سرشناس و با اقتداری را در استیل دارند.
بدین صورت شما باید صرافت کلمه باشید. از حیث بیان کردن معنی. از حیث آرمونی(هارمونی)ی آن در جمله‌ای که با آن ترکیب می‌شود و می‌کاوید از پی‌ی پیدا کردن جمله‌ی بهتر. و از حیث اینکه ارزش فونتیک آن کلمات نسبت به وزن شعری که دارد استیل شما - سربسته برای شما عنوان می‌کنم - به همان مراقبت درست و صاف و گوارا می‌شود، همانطور که مراقبت نقاش در رنگ، موسیقی‌دان در صدا و یافتن صدای موزیکی به معنی‌ی صدا، یعنی صدای مخصوص که معنی‌ی موزیک می‌دهد.
همین کلمه‌ی بخصوص که معنی‌ی کلمه(ی) واقعی‌ پیدا شده را در استیل انشای شعر شما می‌دهد.
چون روز دارد به پایان می‌رسد، حرف من هم به پایان می‌رسد. من از این جای دوردست موفقیت عالی‌ی شما را در هنر شما طالبم.

از کتاب "درباره‌‌ی هنر و شعر و شاعری" – "نیما یوشیج"
به کوشش "سیروس طاهباز"
چاپ "موسسه انتشارات نگاه" 
سال 1385

No comments: