Tuesday, June 26, 2012

حرفهای همسایه / 52

عزیز من !


می‌گویی کلمات شعر خود را پیدا کرده‌ام، معلوم می‌شود که در عوض فکر خود را گم کرده‌ای. من نمی‌فهمم بدون "فکر" چگونه آن را خواهی یافت؟
سابقن برای شما نوشته بودم هرکس به اندازه "فکر" خود "کلمه" دارد و در پی کلمه می‌گردد.
"فکر" می‌زاید، اما "کلمه" زاییده نمی‌شود مگر با فکر. شعرایی که فکری ندارند، تلفیقات تازه هم ندارند. اما آنهایی که نظامی و حافظ‌ اند بر عکس. خیام هم مجبور شده است نسبت به خود کنایاتی یافته کوزه و کوزه‌گر بسازد، ولی این خیلی ساده است.


             18 خرداد 1323

No comments: