Wednesday, June 27, 2012

حرفهای همسایه / 53

عزیز من !

چرا همسایه شما جرات شکستن زنجیر را نمی‌کند؟ برای اینکه هدف او در این است. این زنجیر را مردم دوست دارند.
شما که هدف دور دارید با او خودتان را نسنجید. از این سنجش هیچ‌چیز به دست نمی‌آید.  
فقط یک چیز هست، کسی که قدیم را خوب بفهمد، جدید را حتمن می‌فهمد یا متمایل است که بفهمد.
اگر اشعار من یا شما را همسایه دوست ندارد برای این است که اساسن فهم شعری ندارد. چه بسا که همین فهم ضایع و فاسد، هدف نزدیک را به اشخاص می‌دهد. اما شما می‌خواهید چه کنید، بدهید یا ندهید؟ و باز می‌گویم چه فایده از این سنجش، مگر به شما گفته‌اند چند قرن عمر یا حساب کرده‌اید؟ آنچه وقت حتمن صرف فهماندن مردم می‌شود، در مصرف خود کم بوده است.


خرداد 1324

No comments: