Wednesday, July 4, 2012

حرفهای همسایه / 60


عزیز من !

باز چه سفارشی کنم به شما راجع به طرز کار؟ همان را که شما می‌بینید، خواننده شما هم باید ببیند. اول فهمی که من در کار خود کردم، این بود.
می‌بینید که من در "افسانه" به چیزها اسم داده‌ام. البته برای این کار مختصات چیزهای خارجی را از نظر دور نداشته باشید. چند کلمه مختصر، که مختصات چیزی را جمع می‌کند و آن را با چیزهای دیگر ممتاز می‌سازد، کافی‌ست. حرف زیاد لازم نیست.
با این کار حالت درونی را هم بهتر می‌توانید نمایش بدهید، زیرا حالت درونی شما و نتیجه آن چیز دیگر نیست. به رفیق همسایه باز این را گوشزد کنید. بعد خودش روزی خواهد دانست "آه و فغان، آخ مردم، آخ رنج می‌کشم" او چقدر زیادی بوده است و چرا مردم شعر او را بی جان می‌دیده‌اند.از "درباره هنر شعر و شاعری"
نیما یوشیج،
گردآوری سیروس طاهباز
انتشارات نگاه

No comments: