Friday, February 22, 2013

حرفهای همسایه / 94عزیزم

پیش از آنکه نظر مرا راجع به شعر "گوته" که برای همسرش گفته بدانید، به خاطر بیاورید که برای شما گفته بودم عوام و خواص و خاص‌الخاص هر کدام نظری دارند.
عوام فقط می‌بینند. خواص می‌دانند و خاص‌الخاص می‌فهمد. همین‌طور برای عوام و خواص، نظر عادی هم هست و برای شعرا هم نظر عادی. نظر عادی، معنی یک ملاحظه‌ی ساده و ابتدایی و پیش پا افتاده است. آنچه که برای عوام چیزی شده است و جلوه‌ای دارد، برای شاعر نظری عادی بیش نیست.
قطعه گوته راجع به همسرش نظر عادی شاعرانه است. کار مهمی را در صنعت و تصویر نداده است. اگر شما تازه زن بوده باشید، البته این قطعهِ زیبایی‌ست زیرا فکر شما فقط راجع به آن دور می‌زند... این بود عقیده من راجع به این قطعه.

                                                                                                                 1325                     

No comments: