Monday, May 20, 2013

حرفهای همسایه / 106عزیز من !

باز می‌خواهید بسنجید؟ این کار بعدها بر خود شما روشن می‌شود، اگر چه بر دیگران روشن نشده است. زبان شاهنامه و موضوع آن تفاوت دارد. شاهنامه در مراحل ابتدایی ادبیات ما ساخته شده است و در آن کلمات، حالت سادگی خود را دارند. مثل همه‌ی اشعار شعرای دوره‌ی اول. به علاوه تجسس معنی دقیقی در کار نبوده تا اینکه سبب هستی کلمه‌ی خاصی شده باشد و شاعر به تالیف تازه دست نزده.
اما برای نظامی به عکس این است. در او کلمات، ابزار برای معنی دقیقی‌اند چون موضوعات تفاوت می‌کند، برداشت کلمات هم دقیق و تلفیقات و ترکیب‌های تازه بسیار است.
دو کتاب او "اقبال‌نامه" و "شرفنامه" (که جنگهای اسکند است) مطلب را به شما واضح می‌کند. توصیه می‌کنم آن را با "شاهنامه" بسنجید، بهتر از من برای شما بیان خواهد کرد که کدام یک از این دو شاعر، مکمل این سبک‌اند و در کدام یک از اینها بیشتر به شعرهای پست و بلند برمی‌خورید.
از این بیشتر از من نخواهید که بنویسم.

خرداد 1323

No comments: