Wednesday, July 3, 2013

حرفهای همسایه / 110همسایه‌ی عزیز من !

می‌خواستم برای شما بگویم و نشد. از این دهکده، شما را در نظر گرفته و می‌گویم:
دیدی چه منظره‌ای گذشت؟ می‌گفت: آن شاعر، در هر بیت، یک تابلو مجسم کرده است.
مثل اینکه شعر باید نقاشی باشد و هرچه بیشتر، بهتر.
روزی را که از من پرسیدید: ایرانی‌ها چه چیز را در شعر می‌جویند؟ یادم آمد.
- ایرانی‌ها مضمون و تشبیه را می‌جویند، عزیز من. این فکر که بزرگ شد، تابلو می‌شود. ایرانی‌ها تا یک قرن دو قرن هم تابلو می‌جویند! قاه قاه بزنید از خنده و به فکر کار خودتان باشید.
آنچه می‌خواستم برای شما بگویم و نشد، این بود.


          پشن، 19 مرداد 1323

No comments: