Thursday, July 11, 2013

حرفهای همسایه / 112عزیز من !

از همسایه‌ی خودتان دریغ نکنید. بگذارید به اسم خود تمام کند. در دنیا مردمانی بزرگتر از همه یافت می‌شوند. آنهایی که می‌آموزند و فدا می‌شوند و نامی از خود نمی‌گذارند و به اسم دیگران در می‌رود، اما دریغ ندارند از یاد دادن به مردم. زیرا در خوب یافتن و خوب دیدن مردم لذتی‌ست.
اگر شما این را می‌یابید، بدانید از شما بزرگترها هم کسانی هستند که حتا این نکته‌ها را هم به زبان نمی‌آورند و عمد-ن این کار را نمی‌کنند که به زبان نیاورند.
هرگاه این را هم یافتید به من خبر بدهید، من به شما نشان خواهم داد چقدر جلو رفته و همسایه‌ی شما چقدر از شما راضی است.

24 مهرماه 1324

No comments: