Thursday, August 22, 2013

حرفهای همسایه / 118

عزیز من!

چرا مطالب تازه طرح شده و با فرم تازه را همه جا می‌خوانید؟ شما زمین مساعد نیافته، شخم می‌زنید و شخم نزده، تخم می‌پاشید!
مطالعات خارجی باید همسایگان شما را حاضر برای فهم کرده باشد. خیلی مسخره است وقتی بی‌‌معنی و بی‌مزه می‌دانند اشعار آنقدر بامزه و معنی‌دار شما را، زیرا خودشان بی‌معنی و بی‌مزه‌اند. این معنی و مزه از تتبع و زحمت مطالعه پیدا می‌شود. شخصی با هر اندازه هوش که داشته باشد، باز محتاج است به دیگران و نتیجه‌ی خودش به تنهایی نیست.
وقتی شما چنین کاری می‌کنید ابد-ن از کسی نرنجید. از خودتان برنجید که چقدر خام بوده‌اید و آیا همچنان خام خواهید ماند؟

اسفند 1323

No comments: