Wednesday, September 11, 2013

حرفهای همسایه / 127

عزیزم!

می‌ترسید و از من می‌پرسید آیا مردم در خصوص قطعه شعری که می‌خواهید به مجله بدهید چه‌جور قضاوت می‌کنند؟
این را من برای شما عیبی نمی‌دانم. هنگامی که انسان خام و تازه‌کار است دچار اینگونه تردیدها و کم‌جراتی‌ها هست؛ یعنی هنگامی‌که خوب مسلط بر احساسات خود نیست. فقط به شما توصیه می‌کنم در خلوت خود بیشتر بمانید. از مردم بیشتر دوری کرده از مباحثات احمقانه آنها دورتر باشید و بیشتر در خودتان فرو بروید...
هنگامی که شما خوب کار کرده و کاویده‌اید چه تردیدی دارید در برابر آنهایی که هیچ کار نکرده و از روی حمق وجودی خود و از روی تفنن چیزی می‌گویند و چه بسا روز دیگر، مخالف عقیده‌ی دو روز پیش خودشانند؟
قوا و بینش خود را برای خودتان به مصرف برسانید. یقین کنید آن وقت اثری که از شما زاییده می‌شود، زیبایی خود را پیدا حتمن خواهد گرفت زیرا با شخصیت شما ارتباط قبلی و غیرمتزلزل پیدا کرده است. کم‌کم خودتان خواهید پسندید و هروقت این شدید، بدانید حتمن دیگری هم هست که آن را بپسندد... آنوقت این تردید و کم‌جراتی رو به ضعف خواهد گذاشت و روزی خواهید دید که این پرسش‌ها درخصوص ذوق و سلیقه‌ی مردم در شما نیست شده و به صفر رسیده است.


خرداد 1323

No comments: