Thursday, September 12, 2013

حرفهای همسایه / 128

دوست عزیز من!

باز می‌گویم هرگاه شما چیزی را در زمان ممتد به وجود آوردید، با زمان ممتد هم شناخته می‌شود. ولی در مقابل سوال چرای شما جواب مختصر می‌دهم:
چرا قضاوت فردفرد مردم درباره‌‌ی فلان قطعه شعر شما درست و پاکیزه درنمی‌آید؟ خیلی واضح است، در زمان، فردفرد بسیار زیاد وجود دارد که هرکدام دارای هوشی و سلیقه‌ی خاصی هستند در این صورت زمان جاهای سلیقه و هوش بیشتر است. بر این یک چیز دیگر هم علاوه می‌شود: سلیقه‌ها و هوش‌ها به تدریج به هم کمک می‌دهند. این روابط را شما در نظر داشته باشید مطلب پیچیده‌ای برای شما باقی نخواهد ماند. آن هم با داشتن دوستی مثل من...
به کار خودتان بپردازید و بگویید زمان می‌خواهد و هروقت راجع به قضاوت مردم در خصوص آن فکر کردید باز بگویید: زمان.


تیرماه 1323

No comments: